Rozmiar: A A
Kontrast: A

O PROGRAMIE NASZ STRAŻNIK

Cele Strażników Osiedlowych

 • Celem działań Strażników Osiedlowych Straży Miejskiej jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa mieszkańcom poszczególnych osiedli
 • Podejmowanie czynności prewencyjnych i edukacyjnych we współpracy z podmiotami działającymi na osiedlu (Rady Osiedli, Policja, Mops, Urzędu Miasta, placówki światowe, lokalne organizacje), zmierzających do podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
 • Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców osiedla
 • Inicjacja działań na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa na osiedlu
 • Budowanie pozytywnego wizerunku strażnika i wzrost zaufania społecznego do straży miejskiej, jako formacji działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zadania Strażników Osiedlowych

 • Stały kontakt z mieszkańcami, radami osiedli, udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
 • Patrolowanie osiedla z uwagą na miejsca występowania zakłóceń ładu i porządku publicznego, w tym przede wszystkim:- miejsc gromadzenia się osób spożywajacych alkohol i popełniania naruszń ustawy o wychowaniu z trzeźwości, placów zabaw, podwórek, placówek oświatowych.
 • Szczegółowa kontrola czystości i porządku w rejonie w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Udzielanie pomocy osobom bezdomnym poprzez informowanie o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia, współpraca z pracownikami MOPS-u
 • Kontrole miejsc parkowania pojazdów niezgodnie z przepisami
 • Kontrola osiedla pod kątem ujawniania pojazdów długotrwale nieużytkowanych oraz zlecanie ich usuwania
 • Rozpoznanie przydzielonego rejonu służbowego pod względem terenowym, osobowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.

STRAŻNIK OSIEDLOWY – JESTEŚMY BLIŻEJ WAS !